3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شرکت هایی نظیر ایرباس برای تهیه تاکسی ها آماده سازی می شوند

SAN FRANCISCO 8212 ماشین های پرواز فقط شروع به فریب دادن خود را از علم تخیلی اما این توقف برخی از شرکت ها از برنامه ریزی برای خدمات تاکسی پرواز نیست. یک مجموعه در حال رشد از شرکت های فن آوری تولید کنندگان خودرو سازان و سرمایه گذاران شرط می بندند که ناوگان هواپیما باتری باتری ممکن است به زودی دهه آینده به خدمات تاکسی هوایی برسد برخی از این تاکسی ها امیدوار هستند حتی بتوانند از هوش مصنوعی خود استفاده کنند تا بتوانند خودشان پرواز کنند. اکتشاف فناوری معامله و شاید تفکر آرام در مورد این نوع جدید حمل و نقل پرواز