2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خرید کارمند؟ در اینجا چیزی است که باید بدانید

چه کاری می توانید انجام دهید اگر یک بسته خاتمه داوطلبانه ارائه می شود، گریه می کند یا شماره ها را خراب می کند. ترک یک کار می تواند یک تجربه عاطفی باشد، اما پرداخت می شود تا آرامش یابد و گزینه ها را به طور سیستماتیک بررسی کنید قبل از تصمیم گیری 8220 چه ربطی دارد 8217 برای هر فرد متفاوت است بسته به جایی که آنها در حرفه خود هستند و آنچه انتظار می رود خواهد شد در سال 8221 بعدی اتفاق می افتد گفت KBA طرفداران LLP شریک Kimberly Boara الکساندر که قوانین کار در Toronto 8220 قانون زندگی حرفه ای در واقع 8217 است در مورد تصمیم گیری درست برای این شخص در آن زمان خاص در L