3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بازارها در آشفتگی قرار دارند. کجا باید RRSP خود را سرمایه گذاری کنید؟

این زمان 8217 سالگی RRSP فقط در سال جاری 8217 کمی متفاوت است. آشفتگی اخیر در بازار سهام بسیاری از مردم را به تعجب در مورد اینکه آیا باید پول خود را در حال سرمایه گذاری این روزها برای چند سال گذشته آن را 8217 تصمیم گیری نسبتا ساده فروش سهام به خصوص سهام ایالات متحده پس از نشستن و تماشای پول رول در آن آسان بود که در مورد بازار خوش خدمت ما دو سال بدون اصلاحات عمده رفت و آمد رکود حداقل 10 درصد اقتصاد ایالات متحده شد قدرت گرفتن کار ایجاد قوی است و دستمزدها در حال افزایش است هرچند که دیگر ممکن است نازک باشد