2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Snags در برنامه های سفر مشتریان را بر لبه می گذارد

مسافرت باید سرگرم کننده باشد اما 8217 سخت استراحت کند، زمانی که ترتیبات به تنهایی 8217 تن برآورده شود. هارولد و روت آنجاک در سال گذشته دو هفته تور گشت و گذار یونان با تراتوک را ترک کردند. چنین درخواستی را پس از ورود به یونان پیدا کرد هر کس دیگری در سفر اتوبوس خود را فرانسوی صحبت کرد راهنمای تور همه چیز را ترجمه کرد اما 8217 تن به آنها داده نشد هم زمان 8220 فرانکفون ها دریافت 20 تا 30 دقیقه ارائه از سایت های ما بازدید کرد پس از راهنمای به ما می آید و به