3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کمک هزینه های اضافی ممکن است در زمان نامعلومی ارائه شود

دوستان ما شروع به بازنشستگی می کنند و ما می توانیم آنها را جشن بگیریم و همه چیز را در مورد برنامه های هیجان انگیزشان بشنویم. با این حال اغلب به اندازه کافی می توانم از اضطراب پول اضطراب کافی شنیده ام حتی از بهترین کارها. فقط زمانی که اخیرا اتفاق افتاد، متوجه شدم 8217 هیچ دلیلی وجود ندارد شگفت زده می شود آمریكای شمالی اغلب به اضطراب در مورد پول به ویژه افراد میان سال گزارش می دهد با وجودی كه اخیرترین نظرسنجی مربوط به سرمایه های گالوپ 8217 در بیشتر اوقات خوش بینانه بود، بیش از نیمی از بزرگسالان آمریکایی خود را به عنوان یا بسیار نگران انداختند كه پول كافی نداشته باشند برای دوباره