2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Sears کانادا سهامداران پرداخت می شود تا بررسی شوند

دادگاه عالی دادستانی دادگستری را برای بررسی 3 میلیارد ویزیت پرداخت شده به سهامداران Sears Canada منصوب کرده است در حالیکه صندوق بازنشستگی این شرکت تقریبا 300 میلیون فقره را نقض کرده است. دادگاه دادگاه تحقیقات دادخواست Lax O Sullivan Lisus Gottlieb LLP را به بررسی ادعاهای و گزارش به یک کمیته از طلبکاران با توصیه هایی در مورد دعوی قضایی که دنبال می شود، سارس بازنشستگان از انتصاب محقق به درخواست بازپرداخت برخی از پول که آنها می گویند گم شده است از زمان شرکت ورشکستگی در سال گذشته شکایت کارگران تقریبا هدف قرار داد