2 فروردین 1397
صفحه اصلی

گزارش تصویر سیاه و سفید از تصادفات هسته ای در مقیاس فوکوشیما در Pickering

یک انفجار در فوکوشیما در نیروگاه هسته ای پیکرینگ، تلفات انسانی و اقتصادی را در این استان به عهده خواهد داشت که باعث بروز 26000 مورد سرطان می شود. 8212 نفر، نزدیک به نیمی از آنها مرگ 8212 نفر و تخلیه 154000 خانه در مناطق یورو و دورام و شرق تورنتو است. مناطق به 100 سال نابود خواهند شد. تلفات مسکن بیمه نشده تنها در حدود 125 میلیارد باشد. این سناریو فاجعه آمیز 8217 ساله که در گزارشی از اتحادیه هوایی خالص انتاریو در روز یکشنبه منتشر شد، همزمان با هفتمین سالگرد زلزله ای است که باعث شد J