3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کودکان در حالی که در حال تماشای ورزش هستند، تبلیغات زیادی در مورد مواد غذایی آشامیدنی مشاهده می کنند

لس آنجلس 8212 کودکان و نوجوانان در حالی که 8217 تماشای ورزش را به طور بالقوه ایجاد ارتباط بین شاهکارهای ورزشی و هزینه کرایه های ناسالم در نظر می گیرند، بیشتر کودکان و نوجوانان را مشاهده می کنند. اکثر آگهی ها در طی 10 رویداد ورزشی بیشتر توسط بینندگان بین 2 تا 17 محصول برجسته که برای شما بد است، بر اساس تحقیقات منتشر شده در روز دوشنبه در مجله سلامت کودکان و نوجوانان، ورزش هایی که ورزشکاران مورد نیاز در اوج قدرت فیزیکی خود را همراه با تجاوز های تجاری به فشار مواد غذایی ناخواسته و گاهی اوقات از جمله بهترین ورزشکاران به عنوان زمین