3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کانادا 15،400 شغل اضافه می کند، نرخ بیکاری به 5.8? می رسد، اما کار نیمه وقت افزایش می یابد، موقعیت های تمام وقت کاهش می یابد

OTTAWA 8212 اقتصاد ماهرانه ای را ایجاد کرد که نرخ بیکاری را به 8/8 درصد در سال 8212 رسانید، اما یک نگاه دقیق تر نشان می دهد که عجله از کار نیمه وقت و کاهش زیادی در موقعیت های تمام وقت است. روز جمعه منتشر شد نشان داد که کشور 39،300 شغل تمام وقت را از دست داده و 54007 شغل نیمه وقت را در ماه فوریه تولید کرده است. همچنین افزایش شغل در 50300 شغل در بخش عمومی منجر شد. نرخ بیکاری ملی در ماه ژانویه از 5 درصد به 9 درصد کاهش یافت. به 5 8 درصد 8212 رسیده است که از پایین ترین سطح خود به بعد رسیده باشد