3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کانادا نمیتواند عادت محرک خود را از دست بدهد، زیرا ترامپ سوخت خطرات تجاری است

کانادا در 8217 سالگی عجله ندارد تا دوران محرک را متوقف کند. در بیش از یک هفته، سه تن از 8217 نفر از مهمترین سیاستگذاران اقتصادی، نشان داده اند که 8217 نفر از حمایت اقتصادی خود حمایت می کنند که 8217 نفر در حال حاضر نزدیک به استفان فرماندار بانک مرکزی کانادا هستند. پولوز نرخ های بهره را حفظ کرد بیل مورنو، وزیر دارایی فدرال، بودجه سالانه ای را اضافه کرد و بودجه چارلز سوزا، وزیر دارایی انتاریو را تأیید کرد، حال آنکه بودجه خود را پس انداز کرده است، دوباره به قرمز رسیده است. ریسک هزینه های به جای افزایش رشد تورم است که در نهایت می تواند کانادا را تضعیف کند 82