2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مدیر عامل جدید CN Rail به مشتریان عذرخواهی می کند، قول می دهد تا عقب افتاده ها را پاک کند، خدمات را سریعتر کند

شرکت OTTAWA 8212 شرکت ملی راه آهن کانادایی از عدم اطمینان از انتقال محموله های دانه به طور قابل اعتمادی از طریق راه آهن عبور می کند و می گوید که 8217 اقدامات فوری را برای رفع عقب مانده 8212 از جمله بسیج ماشین های قطار و کارگران انجام می دهد. مدیرعامل در حالی که شکایات در حال رشد است که عقب ماندگی حمل و نقل، شهرت کانادا را به عنوان یک صادر کننده قابل اعتماد با هزینه فروش و قرار دادن کشاورزان در جریان بحران نقدینگی 8220 متضرر می کند. ما از پذیرفتن انتظارات مشتریان غله و استانداردهای بالا خودداری می کنیم 8221 Jea