3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره اصلی را افزایش می دهد و امسال نیز انتظار می رود که افزایش 2 درصدی داشته باشد

واشنگتن 8212 بانک فدرال افزایش نرخ بهره اصلی خود را نشان می دهد و اعتماد به اقتصاد ایالات متحده 8217 را durability، اما قصد دارد تا ادامه رویکرد تدریجی برای افزایش نرخ در سال 2018 تحت ریاست جدید خود جروم پاول فدرال رزرو اعلام کرد انتظار دارد که افزایش دو برابر این نرخ سال در همان زمان برآوردهای خود را برای افزایش نرخ در سال 2019 از دو تا سه افزایش داد که منجر به انتظارات خوش بینانهتر برای رشد و کمبود بیکاری شد. در بیانیه ای که در آخرین نشست سیاستگذاری خود پایان یافت، فدرال رزرو، یک کم کم زنگ زد