3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فایل های استودیوی فیلم Harvey Weinstein برای ورشکستگی، فروش را دنبال خواهد کرد

LOS ANGELES 8212 هاروی وینستین 8217 ستاره فیلم 8212 را پس از یک فیلم برتر برنده جایزه فیلم 8212 برای ورشکستگی فصل 11 بیش از پنج ماه پس از اتهامات مربوط به سوء رفتارهای جنسی علیه شرکت سازنده خود، این شرکت را از شرکت 8217 هیئت مدیره خارج کرد اواخر دوشنبه شب گفت که پروندهی ارائه شده در دلاور، نقطه اوج تلاش طولانی برای صرفهجویی در استودیوی پروازی پیش از دادگاه از دادگاه ورشکستگی است. حرکت به دنبال حفاظت از طلبکاران صدها میلیون دلار ضرر دارد پس از آنکه شرکت سعی کرد و موفق به فروش نشد