3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شراب آبجو شرط خود را در هزاره های جوان تر

LOS ANGELES 8212 MillerCoors یک نسل را اختراع کرده است که 8217 سال جوانتر از هزاره ها است اما به اندازه کافی سالم برای قانونی جذب می کند هدف این است که آبجوئی را که برای یک دهه از دست دادن کسب و کار برای شراب و مشروبات الکلی است، از بین ببرید MillerCoors بخش ایالات متحده Molson Coors Brewing Co بازاریابی خود را به 21 تا 24 ساله تبدیل می کند و یک قطعه از جمعیت را به عنوان 8220 کنجکاو 8221 8220 عملی 8221 شناخته شده است و هنوز هم بکر در هنگام نوشیدن آبجو Demographers می گویند این گروه است بخشی از نسل هزاره است که تعداد نوزاد boomers