3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رئیس جمهور نایک در میان بررسی رفتار نادرست گام بر می دارد

نیویورک 8212 نایک وارن بررسی رفتار نادرست در غول پوشاک لباس ورزشی را به عنوان یکی از مدیران ارشد خود را از کار حذف یک نامزد مدیر عامل یک بار از رتبه خود را 8220 وجود دارد انجام رفتار ناسازگار با اصول NIKO 8217 است و ما در حال گرفتن سخنگوی 8221 سخنگوی گرگ رزیتر گفت: با تلفن Trevor ادواردز رئیس جمهور شرکت 8217 اسم براق نامزدی است این نقش را ترک می کند و از نایک در ماه اوت بازنشسته وجود دارد هیچ اتهامات مستقیم علیه او وجود دارد Rossiter گفت: ادامه مطلب 8217 کسب و کار نه بسکتبال که دکتر