3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

جبران خسارت بمباران در سال 2017 به 33.4 میلیون دلار می رسد

شرکت MONTREAL 8212 Bombardier 8217 با افزایش 7 درصدی در سال 2017 به 33 میلیون و 4 میلیون کاربر در سال 2017 رسید. برنامه C سری بدون شرکت مجبور به پرداخت یک سانتریفیوژ حمل و نقل غول پیکر 8217 در مقیاس اجرایی اجرایی در سال گذشته منتشر شد، زمانی که شرکت اعلام کرد که افزایش تقاضای اجرایی را تقریبا 50 درصد افزایش می دهد چون هزاران کارگر را مجبور کرده و صدها از میلیون ها دلار