1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تحلیلگر می گوید، قیمت فروش آلبوم وو تانگ از زندان، مشتاق مارتین شرولی است

مارتین شرولی مدیر اجرایی دارویی سابق در روز جمعه برای هجوم اوراق بهادار در بروکلین به هفت سال زندان محکوم شد. اکنون دولت تعدادی از دارایی های خود را برای ارزیابی 736 میلیون دادگاه آمریکا علیه وی محکوم کرده است. حساب کارگزاری 5 میلیون در سهام نقدی در شرکت ویرا داروسازی حتی یک پیکاسو و پس از آن یک مورد است که موضوع فتنه در سراسر جهان تنها کپی از آلبوم وو تانگ قبیله یک بار در زمان در شائولین بسته بندی شده در مورد سفارشی نقره و نیکل مورد و همراه با یک صفحه 174