1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بسته بندی ساده برای ماری جوانا قانونی پیشنهاد شده است

OTTAWA 8212 قوری حقوقی خواهد شد در بسته های ساده با سلامت زرد زرد و علامت توقف قرمز با مهر و موم شده با شبح یک برگ ماری جوانا با توجه به پیش نویس مقررات منتشر شده دوشنبه توسط بهداشت کانادا به فروش می رسد قوانین پیشنهادی اجازه می دهد برای بسته بندی برای نشان دادن یک مارک تک عنصر فراتر از شرکت 8217 نام 8212 یا لوگو یا شعار 8212 اما ممکن است حاوی رنگ فلزی یا فلزی باشد و باید از نماد توقف نشانه کوچکتر باشد. محدودیت های شدید بسته بندی و برچسب گذاری ماری جوانا در گزارش بهداشت کانادا مجموع