3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بازارهای TSX، U.S. بر روی داده های شغلی برپا می شوند، تعرفه Trump برای کانادا

بازارهای آمریکای شمالی در حال حاضر بر روی چهره های شغلی ایالات متحده و مجوز کانادایی از تعرفه های رسمی دونالد تروپس از فولاد و آلومینیوم آمریكا جمع شده اند. شاخص کامپوزیت S amp P TSX 39 11 امتیاز را به 15 577 81 افزایش داده و انرژی و مواد را در نیویورك Dow میانگین میانگین صنعتی جونز به ترتیب 440 53 امتیاز به 25 335 74 رسید. شاخص S amp P 500 به ترتیب 47 60 امتیاز به 786 57 رسید و شاخص کامپوزیت نصدک 132 86 امتیاز به رکورد نزدیک به 760 580 رسید. ادامه مطلب Trump به کانادا یک معافیت از تعرفه های 8212 تحت عنوان مذاکرات NAFTA او می گوید که این مقاله ادامه BelowCanada 15 را اضافه می کند