3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اداره مسابقات جستجو را در دفاتر رسانه ای انجام می دهد

مسئولان اداره مسابقات فدرال روز دوشنبه در دفاتر شرکت Torstar جستجو هایی را انجام دادند که بخشی از بازنگری در حال انجام معاملات بین Torstar و Postmedia Network Inc است که شامل فروش و خرید 41 روزنامه و روزنامه های محلی است. شرکت Torstar با بررسی کامل این شرکت همکاری می کند. در یک بیانیه افزود که او قبلا به دفتر گفت که آن را به طور داوطلبانه ارائه اسناد و مدارک شرکت های دیگر مربوط به معامله همچنین گفت که معتقد است که آن را در قانون مسابقه نقض کرده است. سخنگوی اداره مسابقه پس از ترانزیت