3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اتحادیه هواپیمایی کانادا فایلهای شکایت حقوق بشر را مبنی بر بدرفتاری "سیستمیک" با مسئولان پرواز دانست

اتحادیه ای که نماینده هواپیماهای ایر کانادا می باشد، ادعا کرده است که شکایت حقوق بشر در مورد 8220 تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت 8221 نفر از اعضای آن را مطرح کرده است. اتحادیه کارکنان کانادایی می گوید که خط مشی های 8217 در مورد لباس و آرایش، از گرایش جنسی جنسی و نژاد این شرکت را اضافه می کند 8217 جدید مدیران خدمات در حال حاضر که در ارزیابی پرواز پرواز افسران نژادپرستانه و سخنان هوموفوبیک جنسیت را ساخته اند و در 8220 رفتار نا مناسب 8221 نسبت به لگن