3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اتحادیه بمباردیر تلاش می کند فروش تورنتو جت را خنثی کند

Bombardier Inc 8217 برنامه ای برای فروش یک کارخانه تولید در قطعه ای آرزو از نزدیک در نزدیکی تورنتو در حال مخالفت با شرکت 8217 خود کارکنان Unifor اتحادیه که نشان دهنده حدود 2،000 کارکنان تولید و دفتر در مرکز Downsview لابی مقامات دولتی به رد هر گونه درخواست برای منطقه بندی دوباره اجازه توسعه مسکونی است که برای Bombardier برای پیدا کردن خریدار Downsview که در آن شرکت مونتاژ جهانی 6000 جت تجاری و Q400 توربوپراپ در حال حاضر محدود به استفاده از صنعتی است 8220 ما به فروش 8217 T می خواهم به حرکت 8221 اسکات