3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آمار فروش کانادا در ماه ژانویه به 63.3 میلیارد دلار افزایش یافت

OTTAWA 8212 آمار کانادا می گوید فروش عمده فروشی 0 1 درصد افزایش یافته است به 63 3 میلیارد دلار در ماه ژانویه توسط بخش مواد غذایی و نوشیدنی و تنباکو و تجهیزات و لوازم تجهیزات ماشین آلات کمک می کند آژانس می گوید فروش در چهار از 7 زیر مجموعه حسابداری به 66 درصد از کل فروش عمده فروشی فروش در بخش مواد غذایی و نوشیدنی و تنباکو افزایش یافت 3 1 درصد به 12 3 میلیارد دلار در ماه ژانویه پس از کاهش 1 در 8 دسامبر در ماه دسامبر تجهیزات و لوازم بخش ماشین آلات افزایش یافت 1 6 درصد به 13 1 میلیارد برداشت سود مواد و مصالح ساختمانی