2 فروردین 1397
صفحه اصلی

آماده باشید برای بل و راجرز برای افزایش هزینه های اینترنت

دو کمپانی بزرگترین سرویس دهنده اینترنت در کانادا در حال آماده سازی برای افزایش قیمت مشترک ماهانه خود هستند. راجرز ارتباطات قیمت های بیشتر برنامه های فعلی اینترنت خود را تا 8 ماه در آغاز از دوشنبه افزایش می دهد. برای پایین ترین قیمت آن، افزایش 4 در هر ماه افزایش خواهد یافت بسته ای که سرعت کمتر از 20 مگابایت بر ثانیه را ارائه می دهد. در ماه آوریل Bell Canada قیمت های اینترنت خود را برای 5 ماه یکبار برای مشتریان انتاریو افزایش می دهد و 3 ماه دیگر نیز برای مشتریان خود در کبک کم می کند هزینه های بیش از حد اینترنت به 4 گیگابایت اضافی از 3 گیگابایت بر ثانیه