3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آخرین اختراعات آمازون شامل هواپیماهای بدون سرنشین است که حرکات انسان را خواندند

آمازون کام یک ثبت اختراع توسط اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری ایالات متحده برای یک هواپیمای بدون سرنشین ارائه می دهد که می تواند به حرکات انسان پاسخ دهد. این مفهوم بخشی از هدف آمازون برای توسعه یک ناوگان از وسایل نقلیه بدون سرنشین است که می تواند سریع حمل بسته به مشتریان در 30 دقیقه و یا کمتر. در اوایل این هفته، حق ثبت اختراع ممکن است به آمازون چنگ زدن به چگونگی برخورد روبات های پرواز با افراد متجلی و مشتریان منتظر در آستانه ی خود بپردازد. بسته به حرکات شخص 8212، یک انگیزه استقبال کننده، فریاد زدن یا سرگردان شدن 8212، هواپیمای بدون سرنشین می تواند آن را تنظیم کند رفتار با ت