3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

53 کارمند دیگر، TTC را در میان مطالبات تقلب مزایا ترک می کنند

دیگر کارمندان TTC 53 تن از کارکنان اخراج شدند و یا بازنشسته شدند تا از سپتامبر در طی تحقیق در مورد سوء استفاده از مزایای اخراج شوند. آژانس ترابری اعلام کرد که در سال 2014، طبق اعلامیه TTC، 223 کارمند از کار اخراج شده اند. رسید به کارمندان TTC داده شد. توسط Healthy Fit 8212 مراقبت های بهداشتی و ارائه دهنده خدمات 8212 که در آن بازپرداخت ها انجام شد، اما 8220 هیچ محصول یا خدمات دریافت نشده 8221 و مقدار رسید 8220 بالغ شد 8221 مقامات آژانس گفت Adam Smith صاحب شرکت سلامت Fou