3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

20،000 راهپیمایی در دبیرستان در Parkland، Fla.، برای حمایت از قوانین اسلحه قوی تر

PARKLAND Fla 8212 مأموریت نزدیک شدن به مارجوری استونمن داگلاس دبیرستان در پارک لندن فلوریدا بیش از سه کیلومتر شنبه با هزاران نفر از والدین و حامیان دانش آموزان دانش آموزان خواسته اند که قوانین اسلحه های تند تند تندتر کنند. 8221 آنها 8220 فریاد زدند 8220 بیشتر AR 15s 8221 اشاره به اسلحه نیمه اتوماتیک استفاده از قاتل اما هنگامی که آنها به مدرسه رسیدن مارس برای شرکت کنندگان زندگی می کردند سکوت برای احترام 17 دانشجو و کارکنان که شهید شدند برای یک حرکت