3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

16 کشور شمال اولتیمات انتاریو پس از توافق جدید به شبکه برق متصل خواهند شد

توافقنامه جدید میان اعضای اولیای انتاریو، دولت فدرال و استان، 16 انجمن شمالی را به شبکه برق متصل خواهد کرد. 6 میلیارد پروژه در سال 2023 تکمیل خواهد شد و جوامع را از وابستگی به سوخت دیزل برای قدرت به شبکه برق استان برمی دارد. نخست وزیر کاتلین وین میگوید پروژه اتصال برق شبکه Wataynikaneyap بزرگترین پروژه زیربنایی بومی و محلی بومی در استان است که در سال 8217 به وقوع پیوسته است. Wataynikaneyap Power 8212 شرکت متعلق به اکثریت 22 شرکت North First Nations 8212 در