3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چه چیزی تاریخچهی زمان کوتاهی استفان هاوکینگ را به طرز فوق العاده ای محبوب ساخته است؟

در سال 1982 استفن هاوکینگ تصمیم گرفت تا سال های تحقیق پیشگامانه خود را در زمینه فیزیک نظری به شکل کتاب به نمایش بگذارد. هدف او گفت: 8220 توضیح می دهد که ما تا چه حد در درک ما از جهان 8221 آمده ایم و چگونه انسان ممکن است نزدیک به یافتن یک نظریه واحد Cosmos این یک کار فنی خشک نیست که برای کارشناسان طراحی شده بود. هاوکینگ می خواست خوانندگان را با یک نماینده ادبی تماس بگیرد و می گوید که امیدوار است که 8220 نوع کتابی را که در کتابخانه های 8221 به فروش برسد، در سال 2013 در Wall Street Journal بنویسد 8220 او به من گفت که هیچ شانسی برای تو وجود ندارد