3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس می گوید: "این رویداد محرمانه است

GREAT MILLS Md 8212 یک تیراندازی در دبیرستان مریلند سه شنبه صدمه زخمی کرد و محوطه دانشگاه محاصره شد و به عنوان نمایندگان مجلس و نمایندگان فدرال در صحنه جرم همگام شد. سنت مری 8217 سخنگوی کلای شریف شهرستان جلی یینگینگ می گوید که جراحاتی وجود داشته اما او 8217 او می داند که چه تعداد یا شدت او گفت که او 8220 اطلاعاتی درباره 8221 مرگ و میر احتمالی نداشت. بالتیمور خورشید گزارش داد که یک دانش آموز گفت که این تیراندازی حدودا ساعت 8 بعد از ظهر اتفاق افتاد. ترنس رامز 18 به خورشید گفت که یک شلیک گلوله شنید و یک دختر را سقوط کرد برای خروج 8220 فرار کردم