3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وکیل قاتل محکوم Guy Turcotte چالش حبس واجد شرایط بودن را رد می کند

MONTREAL 8212 یک وکیل برای متخصص قلب که دو فرزندش را به قتل رسانده است، امروز در دادگاه کبک زندگی می کند تا تجدید نظر در مورد مدت زمانی که کلاینت او باید قبل از واجد شرایط بودن برای آزادی از زندان بگذارد، Guy Turcotte فوت کرده، دختر 3 ساله و پسر 5 ساله در سال 2009 او مسئولیت جنایی نداشت و به یک بیمارستان روانپزشکی در مونترال فرستاده شد و در دسامبر 2012 منتشر شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را لغو کرد و در سال 2015 قتل محکومیت تورکوت را محکوم کرد و بعد از آن به زندان در زندان محکوم شد و هیچ شکی در زندان نبود اختیاری برای 17 سال وکیل مدافع