3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نخستین جایزه پم مککونل در روز جهانی زن ارائه می شود

دو زن جوان که نخستین جایزه رهبر پم مک کانل را دریافت خواهند کرد، 8220 برنده جایزه صلح نوبل 8220 را به خود اختصاص داده است. 8221 برنده یوسا خوگالی، مؤسس و رهبر سیاه پوست، و رهبر گروه Talisha Ramsaroop جین فینچ در زنان بین المللی زنان 8217 روز پنج شنبه 8220 هنگامی که کسی می گوید شما جایزه پم مک کانل را به دست آورده اید، شما 8217 دوباره می خواهید آقا هیچ راهی 8221 گفت رامساروپ که این خبر را در هفته گذشته دریافت کرد 8220 او یک قهرمان از زنان است که در سراسر تورنتو فعالیت می کند. 8221 مک