2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

میسی ساگا شاهد افزایش شدید حوادث گرافیتی است

افزایش عظیم در حوادث گرافیتی در میسیگاوا در سال گذشته، شورای شهر است که به دنبال راه هایی برای بهبود پروتکل امنیتی و پاکیزگی است. 925 حادثه نقاشی گزارش شده در میشیگاسا در سال 20197 به 8212 رسیده است که 70 درصد افزایش از 545 مورد حادثه سال گذشته بوده است. از 69 به نظر می رسد نفرت از 12 رخداد شناسایی شده در سال 2016 8220 ما باید هوشیار در برابر چیزهای کوچک 8221 شهردار بانی کرمبی گفت: 8220 در غیر این صورت آن را افزایش می دهد و مردم با مجازات عمل می کنند، زیرا آنها می توانند از آن دور شوید 8221 دو نوجوانان دبیرستان ar