3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مونترال برای برخورد با رانندگان با افزایش جریمه برای پارکینگ و تخلفات جاده ای

MONTREAL 8212 در حین بحث در حال بحث در مورد محل خودرو در مراکز شهری، شهر مونترال اعلام کرده است که از طریق برنامه ای برای افزایش جریمه برای نقض پارکینگ و ترافیک اقدام می کند شهردار Val 233 Rie Plante 8217 که اداره ای که برای تحسین و انتقاد از سیاست های محدود کردن اتومبیل می گوید جریمه های نقدی برای پارکینگ در ناحیه معلولیت به 300 برابر دو برابر می شود در حالیکه بلیط های پارکینگ دو و ترافیک مسدود شده توسط 20 تا 60 افزایش می یابد. جریمه نقض پایه پارکینگ 62 درصدی از مبلغ 30 در تورنتو 68 در کلگری خواهد بود و 100 در ونکوور