3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

معترضان در خیابان های همیلتون به خیابان ها می آمدند اما شهر آن را سرد نگه می داشت

آنها شورشیان بدون هیچ دلیلی بودند حداقل نه یک واضح بود آنها علیه نازی ها و طرفداران مسلمان بودند چند نفر از پلیس دوست داشتند اما اکثر آنها 8217 تن بودند. آنها به نفع کانادا بود اما ایده های مختلفی داشتند که باید چه چیزهایی را در مورد سیاه زندگی کانادایی برای بعضی ها اما دیگران نمی دانستند 8217 تن در مورد گویندگی صحبت می کنند اما بعضی معتقدند که 8220 سرمایه داری بیکار می شود 8221 آنها میهن پرست بودند که مجبور به پیاده روی شدند، زیرا آنها 8217 تن برای مجوز اعطای مجوز اعمال می کردند رسانه ها گرگ ها بودند اما همه به دوربین هایشان بازی کردند این سرزمین به سرقت رفته است اما متعلق به همه ماست