3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد تورنتو پس از سقوط معادن زباله مرد

پلیس تورنتو اعلام کرد که سرویس های اضطراری در حدود ساعت 10 شب به محل اجاره در نزدیکی شهرت پلسترند رد و پلیس ارسکین می گویند که یک مرد در حال مرگ است اما این حادثه ظاهر نمی شود به نظر می رسد 8220 به نظر می رسد مشکوک به نظر می رسد به نظر می رسد به طور تصادفی 8221 گفت: متخصصان کانست دیوید هاپکینسون تورنتو گفت که او در ابتدا نشانه های حیاتی وجود ندارد، اما او بعد از مرگ در صحنه اعلام شد. سخنگوی آتش در تورنتو استفان پاول گفت که این تماس به عنوان 8220 نجات 8221 اما او نبود