3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مارس برای حامیان کنترل تیراندازی در تورنتو، در ماه مارس به سر می برد

بازماندگان خشونت های اسلحه و بستگان قربانیان در میان چند صد نفر بودند که در ملکه 8217 پارک شنبه خواستار قوانین کنترل اسلحه شدید شدند به دنبال تیراندازی مدرسه در ماه جولای مارجوری استونمن در فلوریدا که 17 نفر را ترک کرد این تجمع همزمان شد با حداقل 12 رویداد دیگر در سراسر کانادا و حدود 800 در سراسر جهان برگزار شد در حمایت از مارس عظیم برای زندگی ما در مجلس در واشنگتن دی سی برگزار شد که توسط دانش آموزان پس از تراژدی فلوریدا و دیگر تیراندازی های مدرسه در ایالات متحده از آن زمان پس از آن در برابر فضای درامبیت ها و پلاک ها