3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قوانین مخرب در اونتاریو برای محافظت از جوانان ورزشکار به تصویب رسید

ورزشکاران جوان در حال حاضر با قانون محافظت می شوند تا از جلوگیری از ناراحتی ها جلوگیری کنند و اطمینان حاصل کنند مربیان و والدینشان در مورد چگونگی برخورد با ضربه سر بهتر مطلع می شوند. نام Rowan 8217 از قانون 8212 نام او پس از اتاوا نوجوان Rowan Stringer که از آسیب های او رنج می برد در بازی رگبی 8212 این لایحه مأموریت آموزش مربیان بازیکنان و خانواده های آنها را به سیستم برای ردیابی صدمات و همچنین الزاماتی که لیگ های ورزشی و مدارس مدرسه اجرای قوانین را اجرا می کنند 8220 ما می خواهیم والدینی که دختر یا پسر خود را برای ورزش در مدرسه یا خارج از مدرسه ثبت نام کنند تا بدانند که همه ست