3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رهبر بومی آن را بررسی می کند ماتریس آنتاریو را "محرمانه" می گوید، مردمش "نادیده گرفته شد"

به گزارش کمیته مادرید 8217 گزارش نهایی 8220 ناامید شدید 8221 یک مقام ارشد با انجمن Iroquois و سرخپوستان متفقین گفت که انتاریو 8217 بازنگری در مورد موارد محافظت از کودک نقض موفق به انجام وعده خود را به مردم بومی که به طور نامطلوب تحت تاثیر مو توسط آزمایش رسوا در این هفته نامه ای به وکلای دادگستری یاسر نقوی، معاون ارشد سرپرست Gordon Peters، معاون 8217، این بررسی اخیرا به عنوان یک پروسس 8221 محرمانه 8221 انجام داد که تنها بخش کوچکی از هزاران پرونده حفاظت از کودکان شناخته شده بود