3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رستوران در روستای Bloordale غرق در شعله های آتش است

یک ساختمان دو طبقه که یک رستوران هندی در روستای Bloordale را در اختیار دارد به طور کامل در شعله های آتش سوزی رخ داده است. Toronto Fire پس از ساعت 6 بعداز ظهر، بعد از ساعت 6 بعدازظهر، به محل صحرایی بلور خیابان نزدیک امرسون، پاسخ داد. رستوران داسمهال جنوبی در آتش سوزی ممنوع شد خیابان به عنوان واحدهای هوایی تلاش برای قرار دادن شعله ها بر اساس تورنتو آتش آتش سوزی تحت کنترل حدود دو ساعت بعد مقامات مقامات به همه روشن شد که هیچ شغل در ساختمان یافت نشد پس از جستجو از هر دو طبقه واحد هنوز تحقیق در مورد علت از مقاله آتش