3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

راننده ویرجینیا پس از اینکه کشیده شد، پلیس را می کشد و با ماشین خودش ضربه می زند

ALEXANDRIA VA 8212 یک مرد شمال ویرجینیا با اتهاماتی چون رانندگی در معرض مسمومیت و داشتن ماری جوانا است پس از پیگیری پلیس که در آن او به پایان رسید تا در حال اجرا بیش از خود شهرستان پلیس فیرفکس منتشر ویدیو داشبورد از سه شنبه 8217 واقعه نشان Isaac بونسو 30 ساله خارج از او ماشین در یک خیابان مسکونی در بخش اسکندریه در حومه واشنگتن، اما بونسو ظاهرا را فراموش کرده است که ماشین را در پارک قرار دهد و ویدئو نشان می دهد که او در حال اجرا در مقابل ماشین است و در حال تیراندازی بونسو بالا می رود و ادامه می دهد پلیس می گوید که او پس از