3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

داگ فورد می گوید که کارهای تولیدی انتاریو را احیا می کند

آژاکس 8212 انتاریو 8217 رهبر جدید محافظه کار پیشرو داگ فورد در مورد کاهش خط قرمز برای کسب و کار صحبت کرد، چرا که وی هواداران را در یک دفتر مبارزات انتخاباتی در آژاکس در روز شنبه 8220 به نمایش گذاشت. در اینجا 8217 هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بتوانیم 8217 تن از کارهای ساختمانی را پشت سر گذاشت 8221 Ford کریستین ریچاردز، مدیر کل آژاکس فورد گفت: "333 هزار شغل تولیدی انتاریو را ترک کرده اند و به عنوان نخست وزیر او می تواند سرمایه گذاری را با کاهش خط قرمز 8220 افزایش دهد. وقتی با صاحبان شرکت صحبت می کنم هیچ مهم است اگر آن 8217 متر کوچک یا لا