2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دادگاه ایالات متحده در مورد والدین می تواند روز مدرسه پسر عفونی را ثبت نکند

BOSTON 8212 دادگاه تجدیدنظر فدرال در برابر یک زن و شوهر مین تصمیم گرفت که روز مدرسه پسر خود را با اوتیسم ثبت کند و یک اختلال عصبی نادر که بر توانایی صحبت کردن او تأثیر می گذارد پدر و مادر ادعا می کنند که پسر 19 ساله خود را مجبور به حمل صوتی ضبط دستگاه در کلاس به طوری که آنها می تواند اطمینان حاصل شود که او به درستی درمان می شود، زیرا او می تواند 8217 تن به آنها در مورد روز مدرسه خود بگویید. اما سه قاضی هیئت 1st محاکمه دادگاه تجدید نظر در ایالات متحده در بوستون همراه با منطقه مدرسه در روز دوشنبه اشاره به اداری در سال 8217،