2 فروردین 1397
صفحه اصلی

دادسرای مدافع دولت انتاریو از خروج از بخش های طویل خارجی متولد شد

  8220 احساس کردم من کانادا بودم اما در حقیقت من 8217 تی 8221 کیوان جونز 21 ساله بود، زمانی که حدود یک دهه در حال حرکت در اطراف خانه های نگهداری به عنوان بخش طوطی او بعضی از مدارک خود را توسط انجمن کمک های کودکان 8217 در میان مقالات یک کارت اقامت دائم تقریبا تمام شده بود و گواهی تولد جامائیکا دیگر در آن کشور معتبر نبود در حالی که در سن 10 سالگی با پدر و مادرش در سن 10 سالگی زندگی کرده بود، جونز شهروند کانادایی نبود و امروز او 8217 تن است. شاکی نمایندگی 200 میلیون کرون پیشنهاد شده