3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خطرات تبدیل شدن به یک شهر گوگل

Waterfront Toronto 8217 تلاش برای امضای قرارداد با یک شرکت گوگل کارشناسان هشدار داده است که هشدار می دهند شهرها شکار آسان برای Big Tech و تشویق آن برای اطلاعات 8220 گوگل 8217 تن خواهد بود ایجاد این نوآوری های شهری برای خیر عمومی و یا رفاه مشترک 8221 می گوید: یاتان سادوسی یک همکار تحقیقاتی در دانشکده های هوشمند در دانشگاه سیدنی استرالیا 8220 آنها 8217 نفر کارهای خود را انجام می دهند 8212 همانطور که انتظار داریم 8212 نفر باشند که منافع خود را به عنوان یک شرکت خصوصی به عنوان یکی از سودمند ترین ثروتمندترین