3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

انبار کامیون ها هنوز هم در خیابان Freeland خیابان را کنترل می کنند

بعضی چیزها هرگز مانند Shred آن را تغییر نمیدهند 8217 که از یک خیابان دریاچه کوچکی به عنوان پایه عملیاتی برای کامیونهای غیرقانونی پارک شده استفاده میکند سالهاست که ما 8217 را تماشا کرده و گزارش میدهیم 8217 آن را رد کرد و با ردگیری وسایل نقلیه ترافیکی و قوانین پارکینگ با کشیدن کامیونها به هیچ مناطق پارکینگ و خطوط دوچرخه سواری برای انتخاب اسناد و اسناد و مدارک تقسیم شده است و سایر شرکت های سند تخریب سعی دارند که یک زنجیره باز نگهداری از کاغذ را که به نقطه منشا نزدیک تر می شوند، حفظ کند، بلیط پارکینگ بخشی از هزینه است