3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا می توانست اندرو مک کیب را اخراج کند و دوباره به ترامپ برود؟

جلسه دادستانی کل Jeff Sessions آندرو مک کیب را به عنوان معاون مدیر عامل FBI در روز جمعه صرف شش ساعت قبل از اینکه مک کیب بتواند مزایای بازنشستگی کامل خود را به دست آورد، بر عهده داشت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد تروم 8217 در مورد وضعیت مک کیب 8217، از هر گونه شک و تردیدی که او تحت فشار سیاسی در جلسات 8217 تصمیم Trump برای McCabe ماه ها را برانگیخته است و حتی سه ماه پیش، زمان بندی بازنشستگی اش را برجسته کرده است. 8220 معاون اداره اف بی آی، اندرو مک کیب، ساعت را برای بازنشستگی با مزایای کامل 90 روز می گذراند تا 8221 Trump را در ماه دسامبر منتشر کند. ادامه مطلب ادامه ادامه B