2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"این نباید چنین باشد": شش ماه پس از ماریا ضربه، پورتوریکو هنوز هم مبارزه می کند

SAN JUAN پورتوریکو 8212 ژنراتورها هنوز هم فرومی می کنند شمع ها هنوز هم سوسو می زنند خانه ها هنوز هم تعمیر می شوند پورتوریکو دقیقا شش ماه پیش توسط طوفان ماریا مورد حمله قرار گرفت و قلمرو ایالات متحده هنوز هم تلاش می کند تا از قوی ترین طوفان برای بهبودی به جزیره در تقریبا یک قرن 8220 بسیاری از افراد نیاز دارند 8221 گفت: مدیر اجرایی Levi Ortiz PR4PR یک غیر انتفاعی محلی است که به جوامع فقیرنشین در سراسر جزیره کمک می کند 8220 این باید 8217 تن باشد مثل این ما باید در حال حاضر روی پاهای ما قرار بگیریم 8221 حدود 250 پورتوریکن تشکیل شده یک خط در اطراف