3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نامزد Ph.D در ژوئیه 2017، یک قاتل سریال بالقوه را در روستای همجنسگرایان معرفی کرد

رمز و راز پرونده های از دست رفته افراد به اندازه کافی برای حفظ بیشتر مردم در شب است، اما برای ساشا رید بررسی ناپدیدشدن حل نشده فرار است. دانشگاه تورنتو داوطلب Ph D یک پایگاه داده از دست رفته از 8000 نام کانادا گسترده به عنوان یک پروژه جانبی چیزی برای به دست آوردن او از تحقیقات روزانه به قتل سریالی که او 8217 ساله به مدت 11 سال تحصیل کرده بود دور بود اما هیچ وقت دیر رید بازگشت به منطقه خود را از تخصص 8212 قاتل سریال 8212 محرک جنسی با انگیزه جنسی در زمانی که او در پایگاه داده خود را بین موارد گم شده در روستا شناسایی کرد