3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد تورنتو پس از حمله به قربانی مرگ را دستگیر کرد

پلیس تورنتو دستگیر شد در مرگ یک مرد 59 ساله، در نزدیکی Bathurst St و St Clair Ave W در نزدیکی بطرف خیابان و St Clair Ave W دستگیر شده بود، درست قبل از نیمه شب دوشنبه، افسران پلیس Terrance Coughlin با 8220 آزار و اذیت شدید 8221 را پس از شاهدان به نام 911 گزارش دادند که یک مرد مورد حمله قرار گرفت او به بیمارستان منتقل شد، جایی که او به زخمی های خود دست زد پلیس اعلام کرد در یک انتشار خبری، یک حکم برای کورتیس اشلی ویتلی 35 صادر شد و او در روز چهارشنبه دستگیر شد ویتلی به اتهام قتل درجه اول محکوم شد و در دادگاه 1000 فینچ آ پنجشنبه صبح ماده ادامه داد